Norrbo bygg & Montage gör även Boendeanpassningar

Vad är boendeanpassning?


​​​​​​​Det år en lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få en boendeanpassning?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

​​​​​​​Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

Vilka åtgärder kan man få?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer på Boverkets sida med exempel på boendeanpassningsåtgärder

Kan man bli nekad?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:

   1. Byggnadstekniska brister,
   2. Eftersatt underhåll,
   3. Avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
   4. Avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Läs mer på Boverkets sida om villkor för boendeanpassning.

Bostadsanpassningsbidrag söks hos din kommun

 Ansökan om bidrag prövas av den kommun där den bostad som avses med ansökan är belägen.
Källa: Regeringskansliet. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag


Exempel på där Norrbo bygg & montage gör en bostadsanpassning  


Arbetet utförs då fastigheten ska klara tillgänglighetskraven.
Väggar rivs för att klara framkomlighet samt att dörrar byts mot 1000 mm bred. Badrummet ingång byggdes om för att kara max bredd på dörr.
foto-2018-02-11-10-08-57foto-2018-02-11-10-09-04foto-2018-02-11-10-09-16foto-2018-02-11-10-09-24foto-2018-02-11-10-09-45foto-2018-02-11-10-10-05